Köregler

Sundbyberg erbjuder plats på förskola eller familjedaghem utifrån kötid som räknas från det att ansökan kommit in.

Vårdnadshavare får ansöka om barnomsorg när barnet är tre månader.

Vår kö gäller för alla kommunala förskolor och pedagogisk omsorg samt de flesta enskilda förskolorna förutom Iftin, Solgläntan och Älvkvarnsskolan. För att ansöka till dessa verksamheter får du ta kontakt med respektive förskola.

Prioriteringsordning

1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling (i enlighet med Skollagen 8 kap. 5 och 7 §§).

2. Syskon till barn som har förskoleplats har förtur till den enhet där det äldre syskonet går.

3. Barn ska erbjudas en plats i förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år.

4. Barnet har tidigare haft plats i den förskola eller i den pedagogiska omsorg som avses men har haft ett uppehåll med anledning av föräldraledighet.

5. Handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder barn som står i kö plats utifrån ansökningsdatum. Vårdnadshavare får ansöka om barnomsorg när barnet är tre månader. Om ansökan görs innan dess kommer ansökningsdatum vara det datum barnet blir tre månader.

Avsteg från köreglerna får göras i syfte att förhindra en kraftig snedfördelning i en barngrupps ålderssammansättning. Det innebär att om en plats endast kan erbjudas till barn i en viss ålder, på grund av barngruppens sammansättning, får det göras även om barnet inte står först i kön.

Om två barn har samma ansökningsdatum erbjuds den som är äldst plats först. I enlighet med gällande lagstiftning får barnets kön inte beaktas vid erbjudande av plats på förskola/familjedaghem.

Placeringsregler

Handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att övervaka kön. Om ditt barns garantidatum har gått ut ska staden omedelbart erbjuda barnet en plats. Platsen kan erbjudas var som helst i staden. Om du som vårdnadshavare för barnet accepterar placeringen står barnet kvar i kön till era övriga val. Även om du tackar nej till platsen står barnet kvar i kön till era övriga val. Barnomsorgsgarantin är uppfylld även om du tackar nej till erbjudandet.

Nya placeringsregler från 1 januari 2013

Vårdnadshavare som inte får sitt förstahandsval har rätt att stå kvar i kön, med samma kötid. Vid placering på val två till fem har vårdnadshavare rätt att stå kvar i kön till förstahandsvalet.

Om man erbjuds en plats som inte finns med bland de sökta alternativen har vårdnadshavare rätt att stå kvar till samtliga fem alternativ.

Om vårdnadshavare tackar nej till erbjudande om plats på ett av de sökta alternativen har denne rätt att stå kvar till de högre rangordnade alternativen. Tackar man nej till förstahandsvalet förlorar man platsen i kön. Vid nej till plats som inte finns bland de fem alternativen har förälder rätt att stå kvar i kön till samtliga valda alternativ.

Barn- och utbildningsförvaltningen gör en uppdatering av kön minst en gång per år. Det innebär att de sökande får en förfrågan om de vill stå kvar i kön och om de vill ändra några av de angivna alternativen. Vid uteblivet svar tas den sökande ur kön.

Senast uppdaterad 30 juni 2017