Avgifter barnomsorgsärenden

Avgiftsnivåer 2018

Inkomsttaket i maxtaxan indexeras varje år och under 2018 är
taket 46 080 kronor.
Enligt regler i Sundbyberg betalas avgift 12 månader per år.

Förskola/pedagogisk omsorg         Avgiftstak                       Dock högst

Barn 1                                                         3%                                  1382 kr

Barn 2                                                         2%                                   922 kr

Barn 3                                                         1%                                   461 kr

Fritidshem

Barn 1                                                          2%                                  922 kr

Barn 2                                                          1%                                  461 kr

Barn 3                                                          1%                                  461 kr

Avgift tas ut för högst 3 barn och det yngsta räknas som barn 1.
Läs mer om regler för placering i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem här i dokumentet "Avgifter Barnomsorg 2018" till höger på sidan.

Allmän förskola

Alla barn i åldern 3-5 år har rätt till avgiftsfri allmän förskola 20 timmar per vecka, under skolans läsår. Under sommarlovet debiteras 3/8-delar av taxan. Detta gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Om du väljer att ha ditt barn mer än 20 timmar per vecka så reduceras avgiften med 3/8-delar av taxan under hela året.

Avgift

Avgiften är inkomstrelaterad, det betyder att hushållet betalar i förhållande till sin inkomst. Det finns en övre gräns för din avgift, som kallas maxtaxa. Inga extra kostnader tillkommer. Avgiften debiteras månadsvis 12 månader per år och betalas från den dag inskolningen börjar. Avgiften beräknas på bruttoinkomsten, dock max 46 080 kronor per månad. Lämnas ingen inkomstuppgift så debiteras högsta avgift enligt maxtaxan. Avgiften faktureras innevarande månad.
Avgift betalas alltid till hemkommun som ersätter förskolan/skolan för platsen oavsett var barnet är placerat.

Återbetalning av för högt uttagen avgift kan bara ske i undantagsfall, detta med hänvisning att det är vårdnadshavaren som har ansvar att meddela rätt inkomst till kommunen. Kommunen har rätt att efterkräva för lågt inbetald avgift, till exempel om du som betalningsansvarig angett för låg inkomst eller inte meddelat höjd inkomst.

Inkomst

När barnet har fått en plats ska du eller ni som vårdnadshavare alltid lämna inkomstuppgift.
Det görs enklast via e-tjänst www.sundbyberg.selänk till annan webbplats
Vid ändrade inkomster, ändrade familjeförhållanden eller när kommunen ber om det, ska nya uppgifter lämnas. De inkomstuppgifter och arbetstider du lämnat kan kontrolleras med  arbetsgivare eller Skattemyndigheten.

Föräldraledig vårdnadshavare

Du kan ha ditt/dina äldre barn i förskola och pedagogisk omsorg även när du är föräldraledig med ett yngre syskon. Barnet kan ha sin ordinarie vistelsetid kvar en månad efter syskons födelse och därefter gäller max 30 timmar per vecka

Uppsägning

Du betalar månadsavgiften 12 månader per år, tills du säger upp barnets plats. Uppsägningstiden är två månader. Eftersom ditt barn disponerar en plats under hela året, betalas avgiften även om barnet varit frånvarande på grund av ledighet eller sjukdom. Avgiften är lägre för ditt andra barn och sänks ytterligare för fler syskon. Uppsägning ska göras på vår e-tjänst för barnomsorg www.sundbyberg.selänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 20 december 2017