Diarienummer STN-1353/2017
Titel Ledamotsinitiativ - Boendeparkering
Startdatum 2017-12-12
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-01
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument