Diarienummer STN-0986/2016
Titel Uppföljning av internkontrollplan för stadsmiljö- och tekniska nämnden 2016 i samband med tertialrapporter
Startdatum 2016-09-06
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-04
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument