Diarienummer STN-0882/2017
Titel Investeringsprojekt 90428 - Huvudcykelstråk Rosengatan
Startdatum 2017-08-14
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument