Diarienummer STN-0740/2017
Titel Ledamotsinitiativ - Upphävande av beslut gällande boendeparkering
Startdatum 2017-06-21
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument