Diarienummer STN-0542/2017
Titel Revidering av stadsmiljö- och tekniska nämndens delegationsordning
Startdatum 2017-05-08
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-01
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument