Diarienummer STN-0490/2017
Titel Uppföljning av internkontrollplan för stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017 i samband med tertialrapporter
Startdatum 2017-04-25
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-07
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument