Diarienummer STN-0489/2017
Titel Stadsmiljö- och tekniska nämnden utser ledamot och ersättare till pensionärsrådet
Startdatum 2017-04-25
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-09
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument