Diarienummer STN-0280/2017
Titel Sammanträdesdagar för stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott 2017
Startdatum 2017-02-28
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-04
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument