Diarienummer STN-0119/2017
Titel Revidering av stadsmiljö- och tekniska nämndens delegationsordning 2017
Startdatum 2017-01-27
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-28
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument