Diarienummer STN-0114/2017
Titel Återrapportering av genomförande av investeringsprojektet Offentliga anläggningar Landsvägen/Cirkusängen
Startdatum 2017-01-27
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-24
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument