Diarienummer STN-0113/2017
Titel Motion - Trygghet på offentliga platser. Väckt av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2017-01-26
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av motion till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-01-26 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande över motion - Trygghet på offentliga platser. Väckt av Jesper Wiklund (V) 2017-01-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till yttrande över kommunstyrelsens remiss "Motion - Trygghet på offentliga platser. Väckt av Jesper Wiklund (V)". 2017-02-16 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-13 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Svar på Motion - Trygghet på offentliga platser. Väckt av Jesper Wiklund (V) 2017-04-28 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande 2017-04-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och svar expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-28 Utgående