Diarienummer STN-0110/2018
Titel Ledamotsinitiativ - Utred genomfartstrafiken på Hamngatan och Humblegatan
Startdatum 2018-01-30
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument