Diarienummer STN-0109/2018
Titel Samlingsärende för frågor ställda under stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträden 2018
Startdatum 2018-01-30
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument