Diarienummer SAN-0201/2017
Titel Ledamotsinitiativ - Assistansen. Väckt av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2017-11-22
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument