Diarienummer SAN-0194/2017
Titel Förslag till social- och arbetsmarknadsnämndens integrationsutskotts sammanträdesdagar 2018
Startdatum 2017-11-08
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-29
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument