Diarienummer SAN-0185/2017
Titel Social- och arbetsmarknadsnämndens plan 2018 för uppföljning av verksamheter
Startdatum 2017-10-16
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-28
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument