Diarienummer SAN-0184/2016
Titel Uppföljning av social- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan 2016
Startdatum 2016-12-23
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-23
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument