Diarienummer SAN-0156/2017
Titel Social- och arbetsmarknadsnämndens representanter till kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Startdatum 2017-09-13
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-29
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument