Diarienummer SAN-0155/2016
Titel Social- och arbetsmarknadsnämndens plan för uppföljning av verksamheter
Startdatum 2016-10-27
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument