Diarienummer SAN-0152/2016
Titel Revidering av social- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning (denna gäller ej efter den 1 januari 2018)
Startdatum 2016-10-10
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-01
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument