Diarienummer SAN-0150/2017
Titel Muntligt ledamotsinitiativ den 29 augusti 2017 väckt av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2017-09-01
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-01
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument