Diarienummer SAN-0144/2016
Titel Upphandling av behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare
Startdatum 2016-09-30
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument