Diarienummer SAN-0134/2017
Titel Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan med budget 2018
Startdatum 2017-08-11
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument