Diarienummer SAN-0129/2017
Titel Social- och arbetsmarknadsnämnden fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef
Startdatum 2017-08-10
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-05
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument