Diarienummer SAN-0128/2017
Titel Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål under perioden 1 januari - 30 juni 2017
Startdatum 2017-08-04
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-01
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument