Diarienummer SAN-0110/2017
Titel Uppföljning av social- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan per den sista augusti 2017
Startdatum 2017-07-01
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-29
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument