Diarienummer SAN-0105/2017
Titel Uppföljning av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd
Startdatum 2017-06-28
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument