Diarienummer SAN-0087/2017
Titel Ledamotsinitiativ - Barnens bästa i främsta rummet. Väckt av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2017-06-01
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument