Diarienummer SAN-0086/2017
Titel Ledamotsinitiativ - Möjliggör för Sundbybergarna att ta ansvar för sin boendesituation. Väckt av Marie Lundman Völker (S)
Startdatum 2017-06-01
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-21
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument