Diarienummer SAN-0085/2017
Titel Uppdrag att inrätta karriärtjänster för pedagogisk personal
Startdatum 2017-06-01
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-27
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument