Diarienummer SAN-0084/2017
Titel Uppdrag - LSS-boenden i Ursvik
Startdatum 2017-06-01
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument