Diarienummer SAN-0083/2017
Titel Upphandling HVB, stödboende - ensamkommande barn
Startdatum 2017-05-31
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument