Diarienummer SAN-0077/2017
Titel Uppföljning av social- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan per den sista april 2017
Startdatum 2017-05-15
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-07
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument