Diarienummer SAN-0076/2017
Titel Digitalisering av socialjouren
Startdatum 2017-05-15
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-04
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument