Diarienummer SAN-0070/2017
Titel Ledamotsinitiativ – Se över delegationsordningen kring upphandlingsbeslut. Väckt av Marie Lundman-Völker (S)
Startdatum 2017-05-10
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-16
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument