Diarienummer SAN-0062/2017
Titel Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 mars 2017
Startdatum 2017-05-02
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-04
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument