Diarienummer SAN-0061/2017
Titel Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 mars 2017
Startdatum 2017-05-02
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-21
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 mars 2017 2017-05-02 Utgående Visa dokumentet
Kvartalsrapport 2017-04-13 Utgående Visa dokumentet
Individrapport 2017-04-13 Utgående Sekretess
Individrapport 2017-04-13 Utgående Sekretess
Individrapport 2017-04-13 Utgående Sekretess
Individrapport 2017-04-13 Utgående Sekretess
Individrapport 2017-04-13 Utgående Sekretess
Individrapport 2017-04-13 Utgående Sekretess
Individrapport 2017-04-13 Utgående Sekretess
Individrapport 2017-04-13 Utgående Sekretess
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 30 maj 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 267 - Social- och arbetsmarknadsförvaltningens rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 mars 2017 2017-06-26 Inkommande Visa dokumentet
Återrapport 2017-08-29 Utgående Sekretess
Återrapport 2017-08-30 Utgående Sekretess
Återrapport 2017-08-29 Utgående Sekretess
Återrapport 2017-08-30 Utgående Sekretess
Begäran om yttrande 2017-08-28 Inkommande Sekretess
Tjänsteskrivelse - Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-09-12 Utgående Sekretess
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-09-12 Upprättat Sekretess
Utskottsbeslut - Yttrande till IVO 2017-10-02 Utgående Sekretess
Expedierat till IVO 2017-10-03 Utgående
Föreläggande 2017-11-06 Inkommande Sekretess
Svar på föreläggande 2017-11-10 Utgående Visa dokumentet
Dom 2017-12-19 Inkommande Sekretess
Återrapport 2018-02-19 Utgående Sekretess
Begäran 2018-03-01 Inkommande Visa fil
1, 2