Diarienummer SAN-0051/2017
Titel Yttrande över Sundbybergs stads strategi för digitalisering
Startdatum 2017-03-28
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument