Diarienummer SAN-0028/2017
Titel Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål under perioden 1 juli - 31 december 2016
Startdatum 2017-02-16
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-03
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument