Diarienummer SAN-0023/2017
Titel Förtydligande av riktlinjer för stöd till föreningslivet
Startdatum 2017-02-06
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-21
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument