Diarienummer SAN-0006/2017
Titel Val av ledamöter och ersättare till social- och arbetsmarknadsnämndens integrationsutskott 2017
Startdatum 2017-01-12
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-23
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument