Diarienummer SAN-0005/2018
Titel Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål under perioden 1 juli - 31 december 2017
Startdatum 2018-01-18
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-05-03
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument