Diarienummer SAN-0004/2017
Titel Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 december 2016
Startdatum 2017-01-12
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-19
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument