Diarienummer KS-0926/2017
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2018
Startdatum 2017-12-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument