Diarienummer KS-0842/2017
Titel Social- och arbetsmarknadsnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 30 september 2017
Startdatum 2017-11-10
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-15
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument