Diarienummer KS-0639/2015
Titel Detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, VALLEN
Startdatum 2015-10-29
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Planavtal - Vallen 2016-02-09 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
ÄTA 2, underlag för tilläggsbeställning avseende Ursviks Västar delar - landskap, nivå 2016-10-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, VALLEN - beslut om samråd 2017-09-11 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Plankarta för Vallen - samrådshandling 2017-09-11 Upprättat Visa dokumentet
Planbeskrivning för Vallen - samrådshandling 2017-09-11 Upprättat Visa dokumentet
Reviderad dagvattenutredning och PM 2017-09-15, nivå fördjupad förstudie, från Structor - samrådshandling 2017-11-23 Inkommande Visa fil
1, 2
SLB-analys (framtida luftkvalitet), Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund 2013-04-17 - Samrådshandling 2013-04-17 Upprättat Visa dokumentet
Inledande riskanalys avseende transporter och hantering av farligt gods, Brandskyddslaget 2014-04-01 - Samrådshandling 2014-04-01 Upprättat Visa dokumentet
Friområdes- sociotop- och barnkonsekvensanalys av Ursviks västra delar, Spacescape, 2014-04-24 med uppdatering gällande besökstryck 2016-03-02 - Samrådshandling 2016-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Rapport - Dialog Stadsdelsparker i Ursviks västra delar 2016-10-05 - Samrådshandling 2016-10-05 Upprättat Visa dokumentet
PM Dagvatten för Vallen, Structor 18 september 2017 - Samrådshandling 2017-09-18 Upprättat Visa dokumentet
Trafikbullerutredning, ÅF-Infrastructure 2017-10-27 - Samrådshandling 2017-10-27 Upprättat Visa dokumentet
Trafikanalys Västra Ursvik, Sweco 2017-12-13 - Samrådshandling 2017-12-13 Upprättat Visa dokumentet
Serviceprogram för Ursvik 2017-2030, 2017-12-05 - Samrådshandling 2017-12-05 Upprättat Visa dokumentet
PM Uppdatering av föroreningssituation (CAH), Golder 2017-09-13 - Samrådshandling 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet
PM Miljötekniska förhållanden (exkl. bilaga B), PM Hydrogeologi, PM Projektering geoteknik, Markteknisk undersökningsrapport (MUR) (exkl. bilagor) Västra Ursvik, Golder 2017-06-01 - Samrådshandlingar 2017-06-01 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4
Dagsljusstudie VSC, BAU 2017-06-30 2017-06-30 Upprättat Visa dokumentet
Illustrationskarta för Vallen, 2017-12-04 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 22 januari 2018 - Detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, VALLEN - beslut om samråd 2018-01-24 Upprättat Visa dokumentet
Begäran och svar till byggnads- och tillståndsnämnden om förlängd svarstid till 21 mars 2018. 2018-01-30 Utgående Visa dokumentet
Fastighetsförteckning för Vallen - Samrådshandling 2018-02-02 Inkommande Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om samråd per post för detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, VALLEN 2018-01-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Expediering av underrättelse om samråd per post enligt fastighetsförteckning för detaljplan Vallen 2018-02-07 Utgående
Expediering av underrättelse om samråd per e-post för detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Vallen 2018-02-08 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Stockholms Handelskammare avstår från att yttra sig i ärendet 2018-02-05 Inkommande Visa dokumentet
S1. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från kultur- och fritidsnämnden 2018-02-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Begäran och svar till stadsmiljö- och tekniska nämnden om förlängd svarstid till 22 mars 2018. 2018-02-15 Utgående Visa fil
1, 2
S2. Samrådsyttrande från Luftfartsverket 2018-02-15 Inkommande Visa fil
1, 2
S3. Samrådsyttrande från Skanova 2018-02-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S4. Samrådsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2018-02-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S5. Samrådsyttrande från förskolenämnden 2018-02-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S6. Samrådsyttrande från äldrenämnden 2018-02-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S7. Samrådsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2018-02-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S8. Samrådsyttrande från DHR Sundbybergsavdelningen 2018-03-01 Inkommande Visa fil
1, 2
S9. Samrådsyttrande från Ellevio AB 2018-03-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S10. Samrådsyttrande från Fastighets AB Förvaltaren 2018-03-05 Inkommande Visa fil
1, 2
S11. Samrådsyttrande från Vattenfall Eldistribution AB 2018-03-06 Inkommande Visa dokumentet
S12. Samrådsyttrande från Föräldragruppen/Öppna Förskolan Rinkeby 2018-03-07 Inkommande PUL
S13. Samrådsyttrande från Svenska Kraftnät 2018-03-07 Inkommande Visa fil
1, 2
S14. Samrådsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2018-03-07 Inkommande Visa fil
1, 2
S15. Samrådsyttrande från Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2018-03-08 Inkommande Visa fil
1, 2
Begäran och svar till Länsstyrelsen om förlängd svarstid till 22 mars 2018. 2018-03-12 Utgående Visa dokumentet
S16. Samrådsyttrande från privatperson inkommen vid öppet hus, Ursvik 2018-03-09 Inkommande PUL
S17. Samrådsyttrande från privatperson inkommen vid öppet hus, Ursvik 2018-03-09 Inkommande PUL
S18. Samrådsyttrande från Hyresgästföreningen i Sundbyberg 2018-03-09 Inkommande Visa dokumentet
S19. Samrådsyttrande från Trafikförvaltningen 2018-03-09 Inkommande Visa fil
1, 2
S20. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från byggnads- och tillståndsnämnden 2018-03-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S21. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2018-03-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S22. Samrådsyttrande från Stora Ursvik KB 2018-03-09 Inkommande Visa fil
1, 2
S23. Samrådsyttrande från Pensionärsföreningarna PRO och SPF i Sundbyberg 2018-03-09 Inkommande Visa fil
1, 2
S24. Samrådsyttrande från Lantmäteriet 2018-03-10 Inkommande Visa fil
1, 2
S25. Samrådsyttrande från privatperson 2018-03-11 Inkommande PUL
S26. Samrådsyttrande från Trafikverket 2018-03-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S27. Samrådsyttrande från Svenska kyrkan 2018-03-11 Inkommande Visa fil
1, 2
S28. Samrådsyttrande från elever på Knutbyskolan 2018-03-11 Inkommande PUL
S29. Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2018-03-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
S30. Samrådsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2018-03-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
S31. Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2018-04-03 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4