Diarienummer KS-0638/2015
Titel Detaljplan för Skelettplan Ursviks västra delar, Tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge
Startdatum 2015-10-29
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Detaljplan Skelettplan för västra Ursvik: tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge, avseende fastigheterna Sundbyberg 2:26, 2:44-45, 2:79, 2:85, beslut om plansamråd 2016-02-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Detaljplan Skelettplanen, plankarta 2016-03-17 Upprättat Visa dokumentet
Detaljplan Skelettplanen, planbeskrivning 2016-03-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 18 april 2016 - Detaljplan Skelettplan för västra Ursvik: tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge, avseende fastigheterna Sundbyberg 2:26, 2:44-45, 2:7 2016-04-21 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning samråd 2016-05-30 Inkommande Visa dokumentet
Barnkonsekvensanalys, miljökonsekvensbeskrivning, PM markföroreningar tvärbana samt PM risk och säkerhet. Samråd 2016-06-08 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4
Samrådshandlingar expedierade enligt sändlista, underrättelse, annons. 2016-06-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
S1. Samrådsyttrande från Sollentuna kommun 2016-06-14 Inkommande Visa dokumentet
S2. Samrådsyttrande från privatperson 2016-06-18 Inkommande PUL
S3. Samrådsyttrande från DHR Sundbybergsavdelningen 2016-06-18 Inkommande Visa fil
1, 2
S4. Samrådsyttrande från Luftfartsverket 2016-06-18 Inkommande Visa fil
1, 2
S5. Samrådsyttrande från privatperson 2016-06-20 Inkommande PUL
S6. Samrådsyttrande från privatperson 2016-06-20 Inkommande PUL
S7. Samrådsyttrande från privatperson 2016-06-21 Inkommande PUL
S8. Samrådsyttrande från privatperson 2016-06-21 Inkommande PUL
S9. Samrådsyttrande från Skanova 2016-06-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S10. Samrådsyttrande från Svenska kraftnät 2016-06-22 Inkommande Visa fil
1, 2
S11. Samrådsyttrande från Svenska turistföreningen (STF) 2016-06-17 Inkommande Visa dokumentet
S12. Samrådsyttrande från Rädda Järvafältet 2016-06-23 Inkommande Visa fil
1, 2
S13. Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2016-06-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S14. Samrådsyttrande från Ellevio AB 2016-06-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S15. Samrådsyttrande från Ursviks KB 2016-06-30 Inkommande Visa fil
1, 2
S16. Samrådsyttrande från Real Estate Developer 2016-06-30 Inkommande Visa fil
1, 2
S17. Samrådsyttrande från Norrvatten 2016-07-01 Inkommande Visa dokumentet
S18. Samrådsyttrande från Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg samt begäran om anstånd att inkomma med utförligare synpunkter. 2016-07-01 Inkommande Visa dokumentet
S19. Samrådsyttrande från stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och exploateringskontoret i Stockholm stad. 2016-06-29 Inkommande Visa fil
1, 2
S20. Samrådsyttrande från Stora Ursvik KB 2016-07-01 Inkommande Visa dokumentet
S21. Samrådsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2016-07-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
S22. Samrådsyttrande från privatperson 2016-07-01 Inkommande PUL
S23. Samrådsyttrande från privatperson 2016-07-01 Inkommande PUL
S24. Samrådsyttrande från privatperson 2016-07-01 Inkommande PUL
S25. Samrådsyttrande från privatperson 2016-07-01 Inkommande PUL
S26. Samrådsyttrande från privatperson 2016-07-01 Inkommande PUL
S27. Samrådsyttrande från privatperson 2016-07-01 Inkommande PUL
S28. Samrådsyttrande från privatperson 2016-07-01 Inkommande PUL
S29. Samrådsyttrande från privatperson 2016-07-01 Inkommande PUL
S30. Samrådsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2016-07-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S31. Samrådsyttrande från privatperson 2016-07-01 Inkommande PUL
S32. Samrådsyttrande från privatperson 2016-07-01 Inkommande PUL
S33. Samrådsyttrande från privatperson 2016-07-01 Inkommande PUL
S34. Samrådsyttrande från privatperson 2016-07-01 Inkommande PUL
S35. Samrådsyttrande från privatperson 2016-07-01 Inkommande PUL
S36. Samrådsyttrande från privatperson 2016-07-01 Inkommande PUL
S37. Samrådsyttrande från privatperson 2016-07-01 Inkommande PUL
S38. Samrådsyttrande från privatperson 2016-07-01 Inkommande PUL
S39. Samrådsyttrande från privatperson 2016-07-01 Inkommande PUL
S40. Samrådsyttrande från privatperson 2016-07-01 Inkommande PUL
S41. Samrådsyttrande från Lantmäteriet 2016-07-01 Inkommande Visa fil
1, 2
S42. Samrådsyttrande från privatperson 2016-07-01 Inkommande Visa dokumentet
S43. Samrådsyttrande från privatperson 2016-07-01 Inkommande PUL
S44. Samrådsyttrande från privatperson 2016-07-01 Inkommande PUL
S45. Samrådsyttrande från Sundbybergs stadskärneförening 2016-07-03 Inkommande Visa dokumentet
S46. Samrådsyttrande från Vattenfall 2016-07-04 Inkommande Visa fil
1, 2
Fråga om dispens om samrådsyttrande som avser inkomma senast 12/8 från Brandförsvaret 2016-07-04 Inkommande Visa dokumentet
S48. Samrådsyttrande från Trafikverket 2016-07-07 Inkommande Visa fil
1, 2
S49. Samrådsyttrande från Stockholms läns landsting, trafikförvaltningen 2016-07-11 Inkommande Visa fil
1, 2
S50. Samrådsyttrande från Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg 2016-07-13 Inkommande Visa fil
1, 2
S51. Samrådsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2016-08-10 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
S52. Samrådsyttrande från förskolenämnden 2016-08-10 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
S53. Samrådsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2016-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Detaljplan för Skelettplan västra Ursvik, tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge - beslut om granskning 2016-08-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
S54. Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2016-09-19 Inkommande Visa fil
1, 2
Fastighetsförteckning Sundbyberg 2:44 m.fl. - granskning 2016-09-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Planbeskrivning Skelettplanen - Granskning 2016-11-16 Upprättat Visa dokumentet
Samrådsredogörelse Skelettplan - Granskning 2016-11-16 Upprättat Visa dokumentet
Plankarta Skelettplan - Granskning 2016-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Dagvattenutredning för Stockholm och Sundbyberg (WSP), 2016-09-16 - granskning 2016-09-16 Inkommande Visa dokumentet
Gestaltningsprogram för kistagrenen 2016-06-23 - granskning 2016-11-29 Upprättat Visa dokumentet
PM buller, vibrationer och stomljud 2016-03-30 - granskning 2016-11-29 Upprättat Visa dokumentet
PM Grundvatten samt PM Ras och skred 2016-06-20 - granskning 2016-11-29 Upprättat Visa fil
1, 2
PM Kulturmiljö och stadsbild 2015-12-08 - granskning 2016-11-29 Upprättat Visa dokumentet
PM Miljöpåverkan 2015-05-25 - granskning 2016-11-29 Upprättat Visa dokumentet
PM Risk och säkerhet, fördjupad utredning 2016-11-10 - granskning 2016-11-29 Upprättat Visa dokumentet
PM Trafikala konfliktpunkter mellan tvärbanan och övrig infrastruktur - granskning 2015-05-26 2016-11-29 Upprättat Visa dokumentet
PM Trafikanalys för västra Ursvik 2016-07-06 2016-11-29 Upprättat Visa dokumentet
PM Vatten 2015-05-18 - granskning 2016-11-29 Upprättat Visa dokumentet
PM Dagvatten för Ursviks västra delar 2016-07-15 2016-11-29 Upprättat Visa dokumentet
Trafiksäkerhet för sträckan genom Sundbyberg, Tvärbanan Kistagrenen, 2016-12-09 2016-12-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 12 december 2016 - Detaljplan för Skelettplan västra Ursvik, tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge - beslut om granskning 2016-12-12 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 12 december 2016 2016-12-12 Inkommande Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om granskning för Detaljplan för Skelettplan västra Ursvik, tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge, Sundbybergs stad, per post 2016-12-16 och digitalt 2016-12-19 2016-12-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Rapport - Dagvattenutredning för detaljplan Skelettplan 2016-12-12 - granskningshandling 2016-12-22 Inkommande Visa dokumentet
Svar på begäran om anstånd för svar på granskning gällande Detaljplan för Skelettplan västra Ursvik, tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge, Sundbybergs stad 2016-12-27 Utgående Visa dokumentet
G1. Granskningsyttrande från Svenska Turistföreningen (STF) 2016-12-21 Inkommande Visa dokumentet
G2. Granskningsyttrande från Lantmäteriet 2017-01-05 Inkommande Visa fil
1, 2
Planavtal - Skelettplanen 2016-02-09 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4
G3. Granskningsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden (underlag) 2017-01-10 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G4. Granskningsyttrande från Vattenfall Eldistribution AB 2017-01-12 Inkommande Visa dokumentet
G5. Granskningsyttrande från kultur- och fritidsnämnden (underlag) 2017-01-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
G6. Granskningsyttrande från privatperson 2017-01-12 Inkommande PUL
G7. Granskningsyttrande från privatperson 2017-01-12 Inkommande PUL
G8. Granskningsyttrande från Norrenergi 2017-01-12 Inkommande Visa fil
1, 2
G9. Granskningsyttrande från privatperson 2017-01-12 Inkommande PUL
G10. Granskningsyttrande från privatperson 2017-01-12 Inkommande PUL
G11. Granskningsyttrande från privatperson 2017-01-12 Inkommande PUL
G12. Granskningsyttrande från Stiftelsen Electrum och Kista Science City AB 2017-01-13 Inkommande Visa fil
1, 2
G13. Granskningsyttrande från privatperson 2017-01-14 Inkommande PUL
G14. Granskningsyttrande från Svenska Kraftnät 2017-01-17 Inkommande Visa fil
1, 2
G15. Granskningsyttrande från Luftfartsverket 2017-01-17 Inkommande Visa fil
1, 2
G16. Granskningsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2017-01-17 Inkommande Visa dokumentet
G17. Granskningsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden (underlag) 2017-01-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G18. Granskningsyttrande från Stockholms stads stadsbyggnadskontor, Planavdelningen 2017-01-19 Inkommande Visa fil
1, 2
Begäran om anstånd från Naturskyddsföreningen, Stockholms naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen Stockholms län 2017-01-19 Inkommande Visa dokumentet
Svar på begäran om anstånd 2017-01-19 Utgående Visa dokumentet
G19. Granskningsyttrande från Ellevio AB 2017-01-19 Inkommande Visa fil
1, 2
G20. Granskningsyttrande från Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen 2017-01-19 Inkommande Visa fil
1, 2
G21. Granskningsyttrande från Stora Ursvik KB 2017-01-24 Inkommande Visa dokumentet
G22. Granskningsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden (underlag) 2017-01-25 Inkommande Visa fil
1, 2
G23. Granskningsyttrande från Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg 2017-01-26 Inkommande Visa fil
1, 2
G24. Granskningsyttrande från Trafikverket 2017-01-30 Inkommande Visa fil
1, 2
G25. Granskningsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-02-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
G26. Granskningsyttrande från Länsstyrelsen 2017-02-01 Inkommande Visa fil
1, 2
G27. Granskningsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-02-06 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Information inför beslut om antagande för detaljplan för Skelettplan västra Ursvik, tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge 2017-10-10 Utgående
Detaljplan för Skelettplan Ursviks västra delar, tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge - beslut om antagande 2017-10-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Planbeskrivning för Skelettplan Ursviks västra delar, Tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge - antagandehandling 2017-10-10 Upprättat Visa dokumentet
Granskningsutlåtande för Skelettplan Ursviks västra delar - antagandehandling 2017-10-10 Upprättat Visa dokumentet
Plankarta för Skelettplan Ursviks västra delar - antagandehandling 2017-11-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 november 2017 - Detaljplan för Skelettplan västra Ursvik, tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
PM Åtgärder stomljud, (Tyréns 2017-04-13) - antagandehandling 2017-04-13 Inkommande Visa dokumentet
Rapport Dagvattenutredning, reviderad 2017-09-01, Sweco - antagandehandling 2017-11-30 Inkommande Visa dokumentet
PM Dagvatten, Ursviks Västra Delar, reviderad 2017-09-15, Structor - antagandehandling 2017-09-15 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 15 januari 2018 2018-01-15 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2018 - Detaljplan för Skelettplan Ursviks västra delar, tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge - beslut om antagande 2018-01-16 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse om godkännande efter granskning per post för detaljplan för Skelettplan Ursviks västra delar, Tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge 2018-01-25 Utgående
Underrättelse om godkännande efter granskning per e-post till besvärsberättigade för Skelettplan Ursviks västra delar, Tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge 2018-01-26 Utgående PUL
Underrättelse om godkännande efter granskning per e-post för Skelettplan Ursviks västra delar, Tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge 2018-01-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Vänsterpartiets skrivelse den 29 januari 2018 2018-01-29 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Detaljplan för Skelettplan Ursviks västra delar, tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge - beslut om antagande 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om antagande per post för detaljplan för Skelettplan Ursviks västra delar, Tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge 2018-02-07 Utgående
Expediering av underrättelse om antagande per e-post för detaljplan för Skelettplan Ursviks västra delar, Tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge 2018-02-08 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse om antagande per e-post till besvärsberättigade för detaljplan för Skelettplan Ursviks västra delar, Tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge 2018-02-08 Utgående PUL
Överklagande av detaljplan för Skelettplan Ursviks västra delar, Tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge 2018-02-23 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Rättidsprövning av överklagan för detaljplan för Skelettplan Ursviks västra delar, Tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge 2018-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Svar på undertecknande av överklagande samt expediering av rättidsprövning för detaljplan för Skelettplan, Ursviks västra delar 2018-03-02 Utgående Visa dokumentet
Länsstyrelsens beslut att inte pröva kommunens antagandebeslut för detaljplan för Skelettplan, Ursviks västra delar 2018-03-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Expediering av överklagande och planpärm i sin helhet till mark- och miljödomstolen 2018-03-16 Utgående PUL
Målnummer P 1843-18. Klaganden fått anstånd från mark- och miljödomstolen till den 11 april 2018 2018-05-08 Upprättat