Diarienummer KS-0637/2015
Titel Detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, TORGET
Startdatum 2015-10-29
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Torget - beslut om samråd. 2016-08-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Planbeskrivning, Samrådshandling, Detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Torget 2016-08-29 Upprättat Visa dokumentet
Plankarta, Samrådshandling, Detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Torget 2016-08-29 Upprättat Visa dokumentet
Stadsledningskontorets rättelseblad den 19 september 2016 2016-09-19 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 19 september 2016 - Detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Torget - beslut om samråd. 2016-09-21 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning - samråd 2016-09-21 Inkommande Visa dokumentet
Reviderad planbeskrivning daterad 22 september 2016, inför samråd 2016-09-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om samråd för detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, TORGET. 2016-09-26 Utgående Visa fil
1, 2
S1. Samrådsyttrande från Norrvatten 2016-09-26 Inkommande Visa dokumentet
S2. Samrådsyttrande från DHR Sundbybergsavdelningen 2016-10-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Begäran från kultur- och fritidsnämnden om anstånd för att inkomma med yttrande 2016-09-28 Inkommande Visa dokumentet
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, kansliavdelningen avstår från att inkomma med synpunkter i samrådsskedet 2016-10-03 Inkommande Visa dokumentet
Begäran från äldrenämnden om uppskov för att inkomma med synpunkter 2016-10-03 Inkommande Visa dokumentet
Sollentuna Kommun avstår från att lämna synpunkter i samrådsskedet 2016-10-03 Inkommande Visa dokumentet
S3. Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden (underlag) 2016-10-06 Inkommande Visa fil
1, 2
S4. Samrådsyttrande från Swedavia 2016-10-06 Inkommande Visa fil
1, 2
S5. Samrådsyttrande från Skanova 2016-10-10 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Solna stad avstår från att lämna synpunkter i samrådsskedet 2016-10-11 Inkommande Visa dokumentet
S6. Samrådsyttrande från planavdelningen, Stockholms stad 2016-10-13 Inkommande Visa fil
1, 2
S7. Samrådsyttrande från Ellevio AB 2016-10-14 Inkommande Visa fil
1, 2
S8. Samrådsyttrande från Trafikverket 2016-10-13 Inkommande Visa fil
1, 2
S9. Samrådsyttrande från Liberalerna 2016-10-17 Inkommande Visa dokumentet
S10. Samrådsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2016-10-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S11. Samrådsyttrande från förskolenämnden 2016-10-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Begäran om förlängd svarstid från Länsstyrelsen 2016-10-18 Inkommande Visa dokumentet
S12. Samrådsyttrande från äldrenämnden (underlag) 2016-10-18 Inkommande Visa fil
1, 2
S13. Samrådsyttrande från Svenska kraftnät 2016-10-20 Inkommande Visa fil
1, 2
S14. Samrådsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2016-10-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S15. Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2016-10-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S16. Samrådsyttrande från Hyresgästföreningen i Sundbyberg 2016-10-23 Inkommande Visa fil
1, 2
S17. Samrådsyttrande från förskolenämnden 2016-10-25 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S18. Samrådsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden (underlag) 2016-10-26 Inkommande Visa fil
1, 2
S19. Samrådsyttrande från Vattenfall Eldistribution AB 2016-10-26 Inkommande Visa fil
1, 2
S20. Samrådsyttrande från Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen 2016-10-26 Inkommande Visa fil
1, 2
S21. Samrådsyttrande från kultur- och fritidsnämnden (underlag) 2016-10-26 Inkommande Visa fil
1, 2
S22. Samrådsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2016-10-26 Inkommande Visa fil
1, 2
S23. Samrådsyttrande från Lantmäteriet 2016-10-27 Inkommande Visa fil
1, 2
S24. Samrådsyttrande från Sundbybergs stadskärneförening 2016-10-27 Inkommande Visa dokumentet
S25. Samrådsyttrande från äldrenämnden 2016-10-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S26. Samrådsyttrande från Norrenergi AB 2016-10-31 Inkommande Visa fil
1, 2
Information från Luftfartsverket gällande sent remissvar 2016-11-03 Inkommande Visa dokumentet
S27. Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2016-11-10 Inkommande Visa fil
1, 2
S28. Samrådsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2016-11-25 Inkommande Visa dokumentet
S29. Samrådsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2016-12-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S30. Samrådsyttrande från Luftfartsverket 2016-12-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Planavtal -Torget 2016-02-09 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, TORGET - beslut om granskning 2017-09-11 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Samrådsredogörelse för detaljplan Torget - granskningshandling 2017-09-11 Upprättat Visa dokumentet
Planbeskrivning för Torget - granskningshandling 2017-09-11 Upprättat Visa dokumentet
Dagsljusstudie VSC, BAU 2017-06-30 - Granskningshandling 2017-06-30 Upprättat Visa dokumentet
PM Dagvatten Ursviks Västra Delar, Structor 2017-09-15 (exkl bilaga 2). - Granskningshandling 2017-09-15 Inkommande Visa dokumentet
Trafikanalys Ursviks västra delar, SWECO 2017-12-13 - Granskningshandling 2017-06-22 Inkommande Visa dokumentet
Markteknisk undersökningsrapport Västra Ursvik, Golder 2017-06-01 (exkl. bilagor) - Granskningshandling 2017-06-01 Inkommande Visa dokumentet
PM Projektering geoteknik Västra Ursvik, Golder Associates 2017-06-01 - Granskningshandling 2017-06-01 Inkommande Visa dokumentet
PM Miljötekniska förhållanden Västra Ursvik (exkl. bilaga B). PM Hydrogeologi, Golder Associates 2017-06-01 - Granskningshandlingar 2017-06-01 Inkommande Visa fil
1, 2
PM Uppdatering av föroreningssituation (CAH), Golder Associates 2017-09-13 - Granskningshandling 2017-09-13 Inkommande Visa dokumentet
Friområdes- sociotop- och barnkonsekvensanalys av Ursviks västra delar, Spacescape, 2014-04-24 med uppdatering gällande besökstryck 2016-03-02 2016-03-02 Inkommande Visa dokumentet
Serviceprogram för Ursvik 2017-2030, 2017-12-05 2017-12-05 Upprättat Visa dokumentet
Trafikbullerutredning, ÅF-Infrastructure 2017-10-27 - Granskningshandling 2017-10-27 Inkommande Visa dokumentet
PM Dagvatten - DP Torget, Structor 2017-09-18 - Granskningshandling 2017-09-18 Upprättat Visa dokumentet
Solstudie, Tengbom 2017-06-30 - Granskningshandling 2017-06-30 Upprättat Visa dokumentet
Illustrationskarta för Torget, 2017-12-04 - Granskningshandling 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet
Plankarta för Torget - Granskningshandling 2017-12-19 Upprättat Visa dokumentet
Rättelseblad inför kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 22 januari 2018 - Detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Torget 2018-01-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 22 januari 2018 - Detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, TORGET - beslut om granskning 2018-01-24 Upprättat Visa dokumentet
Samrådsredogörelse för detaljplan Torget - granskningshandling - rättad efter exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 22 januari 2018 2018-01-24 Upprättat Visa dokumentet
Begäran och svar till byggnads- och tillståndsnämnden om förlängd svarstid till 21 mars 2018. 2018-01-30 Utgående Visa dokumentet
Fastighetsförteckning för Torget - Granskninghandling 2018-02-02 Inkommande Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om granskning per post för detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, TORGET 2018-01-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Expediering av underrättelse om granskning per post enligt fastighetsförteckning för detaljplan Torget 2018-02-07 Utgående
Expediering av underrättelse om granskning per e-post för detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Torget 2018-02-08 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Stockholms Handelskammare avstår från att yttra sig i ärendet 2018-02-05 Inkommande Visa dokumentet
G1. Granskningsyttrande (beslutsunderlag) från kultur- och fritidsnämnden 2018-02-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Begäran och svar till stadsmiljö- och tekniska nämnden om förlängd svarstid till 22 mars 2018. 2018-02-15 Utgående Visa dokumentet
G2. Granskningsyttrande från Luftfartsverket 2018-02-15 Inkommande Visa fil
1, 2
G3. Granskningsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2018-02-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G4. Granskningsyttrande från äldrenämnden 2018-02-23 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G5. Granskningsyttrande från förskolenämnden 2018-02-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på begäran om förlängd svarstid för Länsstyrelsen t.o.m. 19 mars 2018 2018-03-01 Utgående Visa dokumentet
G6. Granskningsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2018-02-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G7. Granskningsyttrande från DHR Sundbybergsavdelningen 2018-03-01 Inkommande Visa fil
1, 2
G8. Granskningsyttrande från Ellevio AB 2018-03-05 Inkommande Visa fil
1, 2
G9. Granskningsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2018-03-05 Inkommande Visa dokumentet
G10. Granskningsyttrande från Fastighets AB Förvaltaren 2018-03-05 Inkommande Visa fil
1, 2
G11. Granskningsyttrande från Svenska Kraftnät 2018-03-07 Inkommande Visa fil
1, 2
G12. Granskningsyttrande från Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2018-03-08 Inkommande Visa fil
1, 2
G13. Granskningsyttrande från Vattenfall Eldistribution AB 2018-03-09 Inkommande Visa fil
1, 2
G14. Granskningsyttrande från privatperson inkommen vid öppet hus, Ursvik 2018-03-08 Inkommande PUL
G15. Granskningsyttrande från privatperson inkommen vid öppet hus, Ursvik 2018-03-09 Inkommande PUL
G16. Granskningsyttrande från privatperson inkommen vid öppet hus, Ursvik 2018-03-09 Inkommande PUL
G17. Granskningsyttrande från privatperson inkommen vid öppet hus, Ursvik 2018-03-09 Inkommande PUL
G18. Granskningsyttrande från privatperson inkommen vid öppet hus, Ursvik 2018-03-09 Inkommande PUL
G19. Granskningsyttrande från privatperson inkommen vid öppet hus, Ursvik 2018-03-09 Inkommande PUL
G20. Granskningsyttrande från privatperson inkommen vid öppet hus, Ursvik 2018-03-09 Inkommande PUL
G21. Granskningsyttrande från privatperson inkommen vid öppet hus, Ursvik 2018-03-09 Inkommande PUL
G22. Granskningsyttrande från privatperson inkommen vid öppet hus, Ursvik 2018-03-09 Inkommande PUL
G23. Granskningsyttrande från privatperson inkommen vid öppet hus, Ursvik 2018-03-09 Inkommande PUL
G24. Granskningsyttrande från privatperson inkommen vid öppet hus, Ursvik 2018-03-09 Inkommande PUL
G25. Granskningsyttrande från privatperson inkommen vid öppet hus, Ursvik 2018-03-09 Inkommande PUL
G26. Granskningsyttrande från Folksam 2018-03-09 Inkommande Visa fil
1, 2
G27. Granskningsyttrande från Hyresgästföreningen i Sundbyberg 2018-03-09 Inkommande Visa dokumentet
G28. Granskningsyttrande från Trafikförvaltningen 2018-03-09 Inkommande Visa fil
1, 2
G29. Granskningsyttrande (beslutsunderlag) från byggnads- och tillståndsnämnden 2018-03-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G30. Granskningsyttrande (beslutsunderlag) från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2018-03-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G31. Granskningsyttrande från Stora Ursvik KB 2018-03-09 Inkommande Visa fil
1, 2
G32. Granskningsyttrande från Ikano Bostad AB 2018-03-10 Inkommande Visa fil
1, 2
G33. Granskningsyttrande från privatperson 2018-03-11 Inkommande PUL
G34. Granskningsyttrande från Trafikverket 2018-03-12 Inkommande Visa fil
1, 2
G35. Granskningsyttrande från Lantmäteriet 2018-03-12 Inkommande Visa fil
1, 2
G36. Granskningsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2018-03-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
G37. Granskningsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2018-03-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
G38. Granskningsyttrande från Länsstyrelsen 2018-03-27 Inkommande Visa fil
1, 2